Na obsah stránky
Domů > Seznamy > Zvuková knihovna

Zvuková knihovna

Ekumenický překladSlovo na cestu

1. Bible v ekumenickém překladu

Starý zákon

kniha - počet kazet
Genesis (1. Mojžíšova) - 4 kazety
Exodus (2. Mojžíšova) - 3 kazety
Leviticus (3. Mojžíšova) - 3 kazety
Numeri (4. Mojžíšova) - 3 kazety
Deuteronomium (5. Mojž.) - 3 kazety
Jozue - 2 kazety
Soudců a Rut - 2 kazety
1. Samuelova - 3 kazety
2. Samuelova - 3 kazety
1. Královská - 3 kazety
2. Královská - 3 kazety
1. Paralipomenon - 2 kazety
2. Paralipomenon - 3 kazety
Ezdráš - 1 kazeta
Nehemjáš - 1 kazeta
Ester - 1 kazeta
Job - 2 kazety
Žalmy - 5 kazety
Přísloví - 2 kazety
Kazatel a Píseň písní - 1 kazeta
Izajáš - 4 kazety
Jeremjáš - 4 kazety
Pláč - 1 kazeta
Ezechiel - 4 kazety
Daniel - 2 kazety
Ozeáš a Joel - 1 kazeta
Amos až Micheáš - 1 kazeta
Nahum až Ageus - 1 kazeta
Zachariáš a Malachiáš - 1 kazeta

Nový zákon

Celý též na CD ve formátu MP3

Evangelium podle Matouše - 3 kazety
Evangelium podle Marka - 2 kazety
Evangelium podle Lukáše - 3 kazety
Evangelium podle Jana - 2 kazety
Skutky apoštolů - 3 kazety
List Římanům - 2 kazety
1. List Korintským - 1 kazeta
2. List Korintským - 1 kazeta
Listy Galatským a Efezským - 1 kazeta
Listy Koloským až Timoteovi - 1 kazeta
Listy Titovi a Filemonovi - 1 kazeta
Listy Židům a Jakubův - 1 kazeta
Listy Petrovy až Judův - 1 kazeta
Zjevení Janovo - 2 kazety

Parafrázovaný překlad Nového zákona - půjčuje se po jednotlivých biblických knihách.
Mt(2), Mk(2), L(3), J(2), Sk(3), Ř, 1K, 2K, Ga-Ko, Te+Tm, Tt+Žd, Jk+1Pt, 2Pt+Ju, Zj

Nahoru